Contact Us

Address:  #205 Zhaohui Road, Hangzhou, China
Tel:  86-571-87702567
86-571-87763122
Fax:  86-571-87702885
Contact person:  Hunkel Young
E-mail:  hunkel@163.com